Stand van zaken Zorginhoud Geriatrische Revalidatie

Onlangs verscheen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het rapport Inventarisatie Zorginhoud GRZ, het net opgehaald na zes jaar GRZ in de Zorgverzekeringswet’, uitgevoerd door Q-Consult. Het volledige rapport kunt u hier gratis downloaden.

Het rapport beschrijft de stand van zaken van de ontwikkelde zorginhoud binnen de geriatrische revalidatie (GRZ) nadat zes jaar geleden de GRZ overgeheveld is van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Hoe staat het nu met ontwikkelde zorginhoud voor de GRZ? Dit ‘peilmoment’ is relevant voor de doorontwikkeling van de zorg voor kwetsbare ouderen. En tevens een oproep aan de beroeps- en brancheorganisaties om de onderbouwing van geriatrische revalidatie beter te beschrijven.

‘Beschrijvingen van goede zorg’ kunnen landelijke richtlijnen of kwaliteitsstandaarden zijn, bijvoorbeeld het landelijk triage-instrument van Verenso. Maar ook zorgprogramma’s of zorgpaden opgesteld door de individuele zorgaanbieders. Voor verschillende patiëntengroepen zijn in deze zorgprogramma’s en zorgpaden bijvoorbeeld de criteria en basisstappen van het behandeltraject vastgelegd. 

Q Consult heeft op basis van het onderzoek een aantal concrete aanbevelingen gedaan:

Aanbeveling 1: Deel de beschrijvingen van goede zorg tussen GRZ-zorgaanbieders en werk samen aan de doorontwikkeling. Veel zorgaanbieders vinden opnieuw het wiel uit als het gaat om het ontwikkelen van beschrijvingen van goede zorg. De aanbeveling is dan ook om zowel landelijk, regionaal als lokaal meer te delen en samen (door) te ontwikkelen.
Studio GRZ heeft dit thema geagendeerd op de Managementdag GRZ 2019 die bedoeld is voor managers GRZ en hun specialist ouderengeneeskunde. De Managementdag vindt op 5 juni 2019 i Utrecht plaats. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Aanbeveling 2: Hanteer eenduidige termen en definities bij het ontwikkelen van beschrijvingen van goede zorg. Zorgaanbieders hanteren verschillende termen en definities om beschrijvingen van goede zorg aan te duiden, namelijk zorgprogramma’s, behandelprogramma’s en zorgpaden. Dit terwijl het volgens de wetenschap verschillende beschrijvingen van goede zorg zijn met verschillende doeleinden. Meer eenduidigheid in het gebruik van termen door zorgaanbieders en wetenschappers, zal het onderling vergelijken van beschrijvingen vereenvoudigen.
Studio GRZ stimuleert met haar activiteiten dat zorgaanbieders elkaar treffen en dat zij hun ‘GRZ-documenten’ met elkaar uitwisselen. Het landelijke ‘Zorgpad Geriatrische Revalidatie van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg’ is hier een voorbeeld van. 

Aanbeveling 3: Creëer bij het opstellen van beschrijvingen van goede zorg een mindset gericht op het einddoel van het functioneren van de patiënt in de thuissituatie op basis van zijn of haar wensen. Volgens experts worden behandeldoelen nu vaak opgesteld met ontslag uit de intramurale setting als einddoel. Met het daadwerkelijk einddoel van functioneren in de thuissituatie voor ogen, zal het behandelplan van een patiënt er mogelijk anders uitzien. Het advies aan zorgaanbieders (zowel intra- als extramuraal werkende professionals) is om hierover intern het gesprek aan te gaan.
Studio GRZ adviseert in haar incompany-trainingen ‘TEAM AAN ZET’ en ‘REVALIDATIEDOELEN MEETBAAR MAKEN & HET MDO’ nadrukkelijk het onderscheid aan te brengen tussen het klinische einddoel en het te realiseren ambulante doel. 

Aanbeveling 4: Gebruik de methodieken van zorgprogramma’s/zorgpaden en deel van de zorgmodules (waar mogelijk) beschrijvingen van goede zorg ook binnen ELV. Volgens de expertgroep is de methodiek van zorgprogramma’s/zorgpaden geschikt voor ELV en kunnen bepaalde zorgmodules GRZ ook op zorginhoud in een lagere intensiteit worden overgenomen voor beschrijvingen van goede zorg binnen ELV.
Studio GRZ bespreekt dit als onderwerp in de ‘Ovalen Tafelbijeenkomsten’ met managers GRZ. In april 2019 wordt dit thema verder opgepakt. 

Het volledige rapport ‘Inventarisatie Zorginhoud GRZ, het net opgehaald na zes jaar GRZ in de Zorgverzekeringswet’, kunt u hier lezen.