Consultancy GRZ

Met ingang van 1 januari 2013 is de geriatrische revalidatie (GRZ) overgegaan van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet. Dat heeft niet alleen gevolgen gehad voor de wijze waarop de geriatrische revalidatie wordt gefinancierd, maar ook op welke wijze de GRZ het best kan worden georganiseerd.

De DBC-financiering vraagt om goede tijdsregistratie en efficiënte inzet van de beschikbare tijd van behandelaars. Het nadrukkelijker sturen op opnameduur vraagt om doelgericht toewerken naar ontslag met een van tevoren voorlopig vastgestelde ontslagdatum. Het werken in een revalidatieklimaat vraagt om specifieke deskundigheid van verzorging, verpleging en behandelaars.

Kortom, geriatrische revalidatie is binnen de V&V-instellingen een vak apart waarbij de ontwikkelingen razendsnel gaan.
Studio GRZ wil graag een gesprekspartner zijn voor aanbieders van Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en samen met u beoordelen op welke wijze u de meest recente regelgeving en wetenschappelijke inzichten kunt vertalen naar uw eigen organisatie.

U kunt daarbij denken aan de volgende mogelijkheden:

QUICKSCAN geriatrische revalidatie-afdelingen.
Net als in het onlangs speciaal voor de langdurige zorg (WLZ) opgestelde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘Samen leren en verbeteren’ (Nederlands Zorginstituut, 2017) staat ‘samen leren en verbeteren’ ook in de GRZ en daarmee in onze Quickscan centraal. Wij bieden een Quickscan aan, van waaruit u een onderbouwd beeld krijgt van de kwaliteit van de door u geleverde geriatrische revalidatie. Van daaruit kunt u gericht werken aan het verder verbeteren van de kwaliteit. Leren en verbeteren is immers niet vrijblijvend, maar de norm voor goede zorg.
De Quickscan die Studio GRZ heeft ontwikkeld, biedt u inzicht in de sterke en minder sterke punten van uw revalidatie-afdeling(en). Door een tweedaagse visitatie waarin documenten worden bestudeerd, medewerkers en revalidanten worden geïnterviewd en de werkwijze wordt geanalyseerd (o.a. door bezoek aan het multidisciplinaire overleg (MDO)) brengt Studio GRZ uw revalidatieafdeling(en) in kaart. Tevens wordt u getoetst aan de bij ons bekende kwalitatieve benchmarkgegevens. Geen audit voor een keurmerk of een bezoek van de inspectie, maar gewoon omdat u zeker wilt weten dat u kwalitatief hoogstaande en efficiënte revalidatie verleent.
Binnen twee weken na onze Quickscan ontvangt u een rapportage en terugkoppeling van de bevindingen.
Studio GRZ deed de Quickscan GRZ al bij:

  • WVO Zorg (Vlissingen)
  • JacobKliniek (Haarlem)
  • Zorgcirkel / Omring (Noord-Holland)

Heeft u interesse in een Quickscan GRZ, neem dan contact met ons op via info@studioGRZ.nl
Hier vindt u de digitale folder van de Quickscan.

OVALEN TAFEL-bijeenkomsten voor managers GRZ
Studio GRZ organiseert tweemaal per jaar ovalen tafel-bijeenkomsten voor managers in de geriatrische revalidatie. Tijdens deze bijeenkomsten staat onderlinge uitwisseling centraal. De managers GRZ gaan op basis van een actueel thema met elkaar in gesprek over de praktische consequenties en de optimale wijze van organiseren van de GRZ-afdelingen. Gezien het karakter van de bijeenkomsten (halen en brengen) zijn de bijeenkomsten uitsluitend bestemd voor managers in de GRZ.
Heeft u interesse in een ovalen tafel-bijeenkomst bij u in de buurt, meldt u dan vrijblijvend aan via info@studioGRZ.nl

BESTUURDERSDAG GRZ: Ook in het najaar 2019 weer gepland  

De verwachtingen zijn dat de komende jaren het aantal GRZ-aanbieders verder zal teruglopen. De ‘kleinere’ aanbieders zullen het steeds lastiger krijgen. Op welke wijze kunt u zich als GRZ-aanbieder positioneren? Welke samenwerkingsmogelijkheden zien we in het land? Wat zijn de toekomstige inkoopvoorwaarden en verwachtingen van de Zorgverzekeraars? Welke minimale omvang is noodzakelijk om Geriatrische Revalidatie rendabel te houden?

Rondom deze thema’s organiseert Studio GRZ een themadagen voor bestuurders van GRZ-aanbieders. De eerste Bestuurdersdag GRZ vond plaats op 30-11-2018. Een succesvolle en inspirerende dag met als thema ‘Toekomststrategie Geriatrische Revalidatie‘ en een gevarieerd programma.
Het verslag van de dag vindt u hier.