Managers & directeuren in gesprek over Geriatrische Revalidatie & COVID-19

Op 27 mei hielden wij op verzoek van de directeuren & managers GRZ wederom een ovalen tafelbijeenkomst met als thema: ‘Geriatrische revalidatie & COVID-19’  

Uit de bijeenkomst van 22 april bleek dat m.b.t. COVID-19-beleid een regionale aanpak gewenst was, maar dat er vooral ook grote regionale verschillen waren. Ook was er geen duidelijkheid over het opnamebeleid. Wel constateerde elke GRZ-instelling een afname van de reguliere instroom van revalidanten en verwachtte men juist een toestroom van COVID-19-revalidanten. Hoe was dat nu? 

Tijdens de bijeenkomst bleek dat met name de afnemende vraag naar geriatrische revalidatie zich heeft doorgezet en dat het merendeel van de GRZ-afdelingen met behoorlijke leegstand te maken heeft. Het is een groot dilemma hoe hiermee moet worden omgegaan en met name maken de betrokken directeuren & managers zich grote zorgen om de financiële consequenties die dit met zich mee gaat brengen. Er is uitgebreid gesproken over de verschillende regelingen die er zijn. Soms is de regionale verzekeraar daarbij aanspreekpunt en soms verloopt dit via Zorgverzekeraars Nederland. Het betreft de continuïteitsbijdrage, de meerkostenregeling en de Covid-19 cohortregeling. Toch zijn de financiële consequenties en regelingen nog niet geheel duidelijk wat veel onrust geeft. Er wordt afgesproken dat Studio GRZ bij Actiz extra aandacht voor dit thema vraagt.   

Ook is er uitgebreid gesproken over opnamebeleid en de ontwikkeling van de programma’s voor COVID-19 revalidatie voor de GRZ-doelgroep. In grote lijnen blijkt de toestroom naar de speciaal ingerichte COVID-19 units tegen te vallen en kan men die capaciteit gaan afbouwen. Dit wordt uiteraard in regionale samenwerking opgepakt. Alle GRZ-afdelingen lijken ondertussen COVID-19 zorgpaden te hebben en men was ervan overtuigd dat er ook in de thuissituatie veel vraag is naar multidisciplinaire revalidatie onder regie van de SO. De ambulante GRZ is op dit moment mede door het ontbreken van een financiële prikkel echter nog onvoldoende tot ontwikkeling gekomen. 

Verder is uitgebreid stilgestaan bij de positieve inzichten die deze periode voor GRZ-afdelingen en professionals in de GRZ heeft opgeleverd. Hieronder een eerste opsomming: 

  • Het blijkt dat er veel meer aandacht gaat naar zaken die er werkelijk toe doen (primaire proces) en dat er minder tijd wordt besteed aan organisatorisch ‘geneuzel’. 
  • Het gebruik van beeldbellen, telefonisch overleg en instructievideo’s via de digitale media heeft grote efficiëntievoordelen die wellicht kunnen blijven. 
  • Het feit dat er door alle behandelaren meer op de afdeling wordt geoefend past prima in het gewenste revalidatieklimaat en lijkt de saamhorigheid in het team te vergroten. 
  • Ook lijkt het belang van infectiepreventie beter te worden onderkend. 

Studio GRZ heeft ook al van zijn contactpersonen uit de ‘Team aan zet’ trainingen positieve geluiden gehoord en neemt het voortouw deze ‘positieve inzichten’ te bundelen. Binnenkort zal deze voorlopige lijst met inzichten worden gepubliceerd.