Blog ‘Hoe moet een kwaliteitskader voor de geriatrische revalidatie eruit gaan zien?’

Op 19 april jl. spraken wij tijdens de ‘ovalen tafel’-bijeenkomst met managers uit de geriatrische revalidatie (GRZ) over het kwaliteitskader voor de GRZ.  Op een eerdere bijeenkomst was er al uitgebreid stilgestaan bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat begin 2017 door Zorginstituut Nederland aan de veldpartijen is aangeboden.

We waren het erover eens dat er mooie uitgangspunten zijn gedefinieerd in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Belangrijke uitgangspunten zoals ‘Ken uw patiënt’ en ‘Een lerende organisatie waar men streeft naar continue verbetering’ worden volledig onderschreven. Toch was er tegelijkertijd ook vrees voor afvinklijstjes en een normenkader wat op detailniveau voorschrijft waar de GRZ aan moet voldoen.

Er ontstond een leuke discussie over de behoefte aan en de vorm van een kwaliteitskader (of misschien wel een Keurmerk) voor de GRZ. Navraag bij ActiZ leverde op dat hun ‘Kerngroep Revalidatie en Herstel’ ervan overtuigd is dat er een Kwaliteitskader GRZ moet worden ontwikkeld. Vanuit het Zorginstituut Nederland zijn nog geen geluiden vernomen dat zij al actie ondernemen om tot een kwaliteitskader te komen.

Maar de kerngroep wil wel graag weten wat onder goede kwaliteit wordt verstaan in de geriatrische revalidatie en hoe je bijvoorbeeld het verschil met het Eerstelijns Verblijf (ELV) kunt definiëren.

In de geriatrische revalidatie is men dus op zoek naar indicatoren om de kwaliteit en de uitkomsten van revalidatie te kunnen monitoren. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan een basisset meetinstrumenten GRZ die het traject van een revalidant kan monitoren. In 2014 heeft een werkgroep van specialisten ouderengeneeskunde en de Patiëntenfederatie een set prestatie-indicatoren opgesteld en aan VWS aangeboden. Deze set vindt u hier, op de website van Studio GRZ.

Tot op dit moment is er nog geen eenduidige mening en consensus over goede indicatoren voor kwaliteit, maar men is dus, net als de GRZ-managers van de ovalen-tafel-bijeenkomst, op zoek naar een passend kwaliteitskader.

Ook vanuit Studio GRZ zijn we op zoek naar een passende maat voor kwaliteit. Met de door Studio GRZ ontwikkelde Quickscan is een eerste aanzet gemaakt voor een instrument waarmee een beeld van de GRZ-afdeling wordt gevormd en verbeterpunten worden gedetecteerd. Deze Quickscan is geen strak normenkader, maar een rapportage naar aanleiding van een consult en de klinische blik van twee mensen uit het veld die veel ervaring en expertise hebben in de GRZ.

We zijn erg benieuwd naar de mening van de professionals in de GRZ.

Waar moet volgens u een Kwaliteitskader-GRZ aan voldoen? Op welke wijze wilt u toetsen dat u in uw GRZ-instelling goede kwaliteit levert? Heeft u al een beeld van de indicatoren die belangrijk zijn? Gaat het om uitkomstmaten, procesindicatoren of vooral onderliggende waarden? En zo ja, welke dan?

Kortom: Hoe zou een kwaliteitskader-GRZ er volgens u uit moeten zien?  Laat uw reactie achter onder dit bericht op onze LinkedIn-pagina of stuur een reactie via de e-mail naar info@studioGRZ.nl

drs. Arnold Jongenburger, een van de partners van Studio GRZ, platform voor professionals in de geriatrische revalidatie  

Dit blog stond van 22-06-2018 tot 24-08-2018 op onze blogpagina. Door het verschijnen van een nieuw blog op onze site, is bovenstaand blog verplaatst naar een nieuwsbericht op onze homepage.