Bezwaar ActiZ op besluit NZa de tarieven GRZ met 4% te verlagen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een kostenonderzoek over boekjaar 2018 verricht onder 66 geselecteerde GRZ-aanbieders. Het doel van het onderzoek is om geactualiseerde kostprijsgegevens op te vragen en na toepassing van tariefprincipes, daarmee de tarieven voor de GRZ DBC’s te herijken voor 2021.

De uitkomsten van het GRZ-kostenonderzoek laten een daling van het tarief zien van gemiddeld 4.3%. Deze daling is een direct gevolg van de generieke afslagen die zorgverzekeraars de afgelopen jaren gehanteerd hebben.
ActiZ heeft samen met Verenso bezwaar aangetekend tegen het NZa-besluit tot herijking van de GRZ-tarieven. Zij geven aan risico’s te zien voor continuïteit, kwaliteit en doorontwikkeling van de GRZ en de keten daaromheen als de NZa vasthoudt aan haar huidige koers en planning. 

Dit staat haaks op ambities op de voorgenomen doorontwikkeling van kortdurende zorg die vertaald zijn in het programma ‘Beter Thuis’. Het ZonMw programma ‘Beter Thuis’ wil juist een kwaliteitsontwikkeling geven aan tijdelijke intensieve zorg en behandeling.

ActiZ heeft op 30 april jl. samen met Verenso namens hun leden een formeel bezwaar ingediend bij de NZa.