Directeuren en Managers Geriatrische Revalidatie praten elkaar bij over COVID-19

Op uitnodiging van Studio GRZ zouden aanvankelijk de directeuren en managers geriatrische revalidatie (GRZ) elkaar op 22 april in De MARQ treffen voor een nieuwe Ovalen Tafel-bijeenkomst. Omdat fysieke bijeenkomsten voorlopig door de overheid in de ban zijn gedaan, besloten we elkaar via een videoconferentie bij te praten. Het enige agendapunt was ingegeven door de hectiek van alledag, namelijk ‘COVID-19 en geriatrische revalidatie’, zie ook: https://www.studiogrz.nl/covid-19-revalidatie/

Niet elke uitgenodigde directeur/manager GRZ kon aansluiten. Actuele COVID-19 problematiek eiste hun aandacht op. Uiteindelijk is met een achttal een aantal tips en dilemma’s besproken. Hieronder kort een aantal bespreekpunten, die wellicht ook voor andere directeuren/managers GRZ interessant zijn. 

Er bleek een groot verschil in COVID-19-problematiek in de diverse regio’s. Een van de geopperde tips was om de COVID-19-19 problematiek niet alleen in de eigen instelling maar vooral binnen de regionale samenwerking aan te pakken. 

Verder werd aangegeven dat er in tijden van crisis een duidelijke structuur moet zijn en dat hiërarchie daarin goed werkt. Suggesties waren een centrale regiegroep te formeren die voor de organisatie de lijnen uitzet en een uitbraakteam per locatie die ook de communicatie naar de medewerkers ter hand neemt. Het geven van duidelijkheid is volgens deze directeuren/managers GRZ erg belangrijk in de huidige situatie.

Geen consensus bleek er rondom het opnamebeleid. Moet iemand zonder verschijnselen na opname uit het ziekenhuis eerst 72 uur of 14 dagen op zijn kamer worden afgezonderd en met beschermingsmaterialen worden verzorgd, of kan iemand die door het ziekenhuis als ‘schoon’ wordt aangemeld gewoon met zijn revalidatieprogramma starten.  Er was geen eenduidig antwoord.   

Wel was er consensus dat er een (tijdelijke?) terugloop is van het aantal revalidanten dat voor klinische GRZ-opname wordt aangemeld. De oorzaken zijn niet helemaal helder, maar het niet meer uitvoeren van electieve programma’s lijkt logisch een van de oorzaken. De terugloop van aanmelding van nieuwe revalidanten met een CVA of heupfracturen liet zich minder makkelijk verklaren. 

Het lijkt alsof de revalidatieprogramma’s voor revalidanten die al dan niet na IC-opname moeten revalideren op gang begint te komen. De meeste organisaties zijn bezig met het vertalen van de behandelprogramma’s naar de eigen situatie. Nauwe samenwerking met de medisch-specialistische revalidatie en het belang van een goede triage werden als aandachtspunten benoemd. 

Op de belangrijkste vraag voor de aanwezigen ‘Hoe nu verder?’ kon nog geen eenduidig antwoord worden gegeven, maar het werd wel duidelijk dat dit thema voor iedereen, maar ook in de samenwerkingsverbanden en binnen Actiz, de volledige aandacht moet krijgen. 

De conclusie van deze videoconferentie: “Laten we volgende maand nog een keer bijpraten. Het helpt enorm om te horen hoe anderen omgaan met de vraagstukken die COVID-19 voor GRZ-afdelingen met zich meebrengt. Studio GRZ heeft op zich genomen deze nieuwe ‘digitale-Ovalen Tafel-bijeenkomst’ weer te initiëren.