Verbeterpunten voor professioneel handelen in ouderenzorg

Het Verenso Tijdschrift (april 2015) levert deze maand weer een aantal interessante artikelen. Studio GRZ licht hier één artikel uit, ‘Trends in professioneel functioneren’ van C.M. de Ruiter, P.E. le Rutte en M.L.A.M. Prevoo, omdat dit een impressie geeft hoe bekwaam en adequaat professionals in de ouderenzorg functioneren.

Aan verzorgenden en verpleegkundigen, werkzaam in de intramurale ouderenzorg, werd gevraagd of zij signalen hebben opgevangen of hun directe collega’s en/of de artsen disfunctioneren tijdens hun beroepsuitoefening. Disfunctioneren werd hierbij gedefinieerd als ‘een structurele situatie van tekortschietende beroepscompetenties of onverantwoorde zorgverlening waarin patiënten worden geschaad of het risico lopen te worden geschaad en waarbij de betreffende beroepsbeoefenaar niet (meer) in staat of bereid is zelf de problemen op te lossen.

De conclusies in het artikel zijn dat het geconstateerde (vermoeden van) disfunctioneren veelal gaat over 1) afwijkend professioneel zorginhoudelijk handelen en/of 2) communicatie- en/of 3) samenwerkingsproblemen met andere zorgverleners.

Bovendien lijken de belangrijkste elementen om disfunctioneren van een naaste collega in de intramurale ouderenzorg te voorkómen: 1) ondersteuning en aansturing door de leidinggevende, 2) een goede teamsfeer met een open cultuur en 3) een goede onderlinge communicatie.

Studio GRZ ziet deze aspecten met regelmaat terug in de wijze waarop teams met elkaar en met de cliënten omgaan. Om die reden zijn dit ook vaste onderdelen geworden in de incompany-training die Studio GRZ aan GRZ-teams geeft.

Studio GRZ is het dan ook eens met de conclusies van de auteurs van dit het artikel dat er aandacht moet zijn voor de manier waarop het personeel met elkaar communiceert en dat daarbij incidenten besproken kunnen en moeten worden. Ook wordt, meer dan de hoeveelheid handen aan het bed, gewezen op het belang van voldoende gekwalificeerd personeel.

Om het volledige artikel op de website van Verenso te lezen kunt u ook hier klikken.