Verkenning toekomstscenario’s GR-ELV

 

Studio GRZ is uw gesprekspartner om vanuit een interne analyse en een externe oriëntatie uw visie op geriatrische revalidatie te formuleren en samen te verkennen hoe uw GRZ-ELV-afdeling zich in de toekomst kan/moet positioneren om een sterke positie in te (blijven) nemen.

U heeft ongetwijfeld vragen over de toekomst van uw GRZ-ELV afdeling. Op welke wijze kunt u toekomstbestendige oplossingen implementeren? 
Heeft uw organisatie voldoende volume voor een aparte GRZ-ELV-afdeling? Moet uw GRZ-ELV-afdeling verder verbijzonderen? Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er voor uw organisatie? Samen met een andere GRZ-aanbieder of met een aanbieder van medisch-specialistische revalidatie? Welk doelgroepenbeleid is passend voor uw organisatie? Wie zijn uw externe stakeholders? Hoe positioneert u intern uw GRZ-afdeling? Heeft u een duidelijke visie op GRZ geformuleerd?

Geriatrische revalidatie is een vak apart. Ook de positionering van de GRZ en ELV in een vaak grote -op de langdurige zorg- ingerichte V&V-organisatie vraagt zorgvuldige aandacht. De verwachting is dat de komende jaren het aantal GRZ-aanbieders verder zal teruglopen. De ‘kleinere’ aanbieders zullen het steeds lastiger krijgen. Het is belangrijk om vanuit een weloverwogen visie keuzes te maken t.a.v. de interne en externe positionering van uw GRZ-ELV-afdeling. Studio GRZ is een gesprekspartner voor aanbieders van geriatrische revalidatie en samen met u beoordelen op welke wijze u de meest recente regelgeving, wetenschappelijke inzichten en landelijke trends en good-practices kunt vertalen naar uw eigen organisatie.

Activiteiten gericht op de verkenning van toekomstscenario’s waar Studio GRZ trots op is:

 • Ovalen tafelbijeenkomsten voor managers GRZ
  In de door Studio GRZ georganiseerde bijeenkomsten voor managers/directeuren geriatrische revalidatie staat onderlinge uitwisseling centraal. De managers GRZ gaan op basis van een actueel thema met elkaar in gesprek over de praktische consequenties en de optimale wijze van organiseren van de GRZ-ELV-afdelingen. Gezien het karakter van de bijeenkomsten (halen en brengen) zijn de bijeenkomsten uitsluitend bestemd voor directeuren of managers GRZ.
 • Managementdagen  GRZ
  Voor deze door Studio GRZ georganiseerde Managementdagen GRZ-ELV zijn zowel managers als specialisten ouderengeneeskunde uitgenodigd en zijn onder andere thema’s als ‘onderbouwing GRZ-ELV’, ‘kwaliteitskader GRZ-ELV’, ‘bedrijfsvoering GRZ’. ‘financiering GRZ’, ‘kwaliteitsagenda GRZ-ELV’, ‘externe oriëntatie GRZ-ELV’, ‘technologie & E-health’ en ‘inspirerende voorbeelden GRZ-ELV’ met elkaar verkend. 
  U vindt hier de terugblik op de Managementdag GRZ 2019.
  En… schrijf hier in voor de Managementdag GRZ 2020. 
 • Bestuurdersdag GRZ
  De Bestuurdersdag GRZ organiseert Studio GRZ samen met stakeholders voor zowel bestuurders als managers die in hun instelling de toekomstige koers van geriatrische revalidatie (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV) willen afstemmen op landelijke ontwikkelingen. 
  Een terugblik op de Bestuurdersdag GRZ 2018 vindt u hier.

Studio GRZ adviseert organisaties bij:

 • Visievorming geriatrische revalidatie
  Het opstellen van een visiedocument waarin duidelijk wordt gesteld hoe de organisatie geriatrische revalidatie wil aanbieden. Resulterend in bijvoorbeeld een duidelijke GRZ-(ELV)-visie met op-maat geformuleerde uitgangspunten, overwegingen en aanbevelingen. Gekoppeld aan een projectmatige uitwerking met door de organisatie gecreëerde projectgroepen.
 • Samenwerkingsvraagstukken in de regio (o.a. doelgroepenbeleid en in- en uitstroomvraagstukken, samenwerkingsvraagstukken in de keten)  

Studio GRZ adviseerde onderstaande organisaties met hun toekomstverkenning:

 • Swinhovegroep (Zwijndrecht)
 • Zorggroep Elde Maasduinen (Boxtel)

Wilt u gebruik maken van Advies Studio GRZ? Neem dan contact met ons op.

Informeer naar de mogelijkheden