Blog: “Eenduidigheid in beleid en triage geriatrische revalidatie”

Is voor iedereen duidelijk welke inhoudelijke argumenten bepalend zijn voor de beslissing dat een oudere in aanmerking komt voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ)? Ik denk het niet. Zorgprofessionals zijn het hier niet altijd over eens. En ook zorgverzekeraars niet. Ouderen die voor de vergoeding van geriatrische revalidatie in aanmerking willen komen, zo lees ik in een willekeurige zorgpolis, krijgen dat vanwege kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leervermogen en trainbaarheid.

De kernvraag is hoe deze containerbegrippen geobjectiveerd worden door de zorgverzekeraars, maar zeker ook door de zorgprofessionals. Hanteren de specialisten oudergeneeskunde, masters geriatriefysiotherapie, specialistisch verpleegkundigen en alle andere leden van het interdisciplinaire team meetinstrumenten om ‘kwetsbaarheid’, ‘complexiteit’, ‘multimorbiditeit’, ‘leervermogen’ en ‘trainbaarheid’ in maat-en-getal uit te drukken? Ik stel deze vraag omdat deze problematiek het fundament is van het bestaansrecht van Geriatrische Revalidatie. Daarmee onderscheidt Geriatrische Revalidatie Zorg zich immers van Medisch Specialistische Revalidatiezorg. Gebruiken professionals in de GRZ meetinstrumenten in hun triage waarmee een indruk verkregen kan worden van de mate waarin de problematiek zich bij de ouderen etaleert? En een tweede vraag daarbij: Worden dan in alle Nederlandse instellingen waar triage plaats vindt dezelfde meetinstrumenten gebruikt? Uniforme triage met uniforme meetinstrumenten lijkt nog geen gemeengoed? In het belang van een sterke profilering van GRZ pleit ik al enige tijd voor een afstemming tussen de experts in dit domein van de revalidatiezorg. Om het hiermee mogelijk te maken op eenduidige wijze de kwetsbare, complexe, moeilijk lerende en moeilijk trainbare oudere op een objectieve wijze te kunnen onderscheiden. En hoewel de uitdrukking afgezaagd is. “Meten is Weten”! Het is voor het specifieke domein van de geriatrische revalidatie actueel en relevant. Mijns inziens is het tijd voor uniformiteit in GRZ-meetinstrumentenbeleid. Wie pakt de handschoen op?

11 december 2014

dr. Roland van Peppen
Founding Partner van Studio GRZ