Bestuurdersdag GRZ 2018

Studio GRZ organiseerde op vrijdag 30 november 2018 in de prachtige, authentieke Ceciliakapel, Kontakt der Kontinenten in Soesterberg een interessante dag voor bestuurders (en hun manager) gericht op geriatrische revalidatie (GRZ) met als thema:

‘TOEKOMSTSTRATEGIE GERIATRISCHE REVALIDATIE’

Bewust vroegen wij de bestuurders van de VVT-instellingen na te denken over de toekomst van hun GRZ-tak.
Omdat zij veelal samenwerken met een manager die de portefeuille GRZ heeft, stimuleerden we hen om als duo te komen. Samen reizen en samen plannen maken.
Daarom boden wij een duo-ticket aan met korting voor de bestuurder (‘eindbeslisser’) en zijn/haar eigen GRZ-manager (‘inhoudsverantwoordelijke GRZ’).

Inspirerende sprekers gingen samen met de deelnemers de verkenning aan over de toekomst van de GRZ. Het interessante programma met veel stakeholders als sprekers stata hieronder..

Er was destijds ruimte voor maximaal 50 duo’s ‘bestuurder-eigen manager’ (100 personen). De Ceciliakapel was op 30 november volledig ‘uitverkocht’.

Het programma van de Bestuurdersdag zag er als volgt uit:

09.30 – 10.00 uur

Inloop met koffie en thee

10.00 – 10.15 uur

Welkom en introductie,

 

door dagvoorzitter Roland van Peppen, partner Studio GRZ

10.15 – 10.35 uur

‘How to manage two different animals in a cage?’,
Passen GRZ en WLZ bij elkaar in één organisatie?

 

door Arnold Jongenburger, partner Studio GRZ.

Met de overgang van de geriatrische revalidatie (GRZ) naar de zorgverzekeraar zijn veel zaken veranderd. Naast verschillende financieringsvormen hebben er ook verschillende beleidsregels hun intrede gedaan. Daarnaast zijn er grote inhoudelijke verschillen tussen langdurige zorg en GRZ. De langdurige zorg is gericht op verblijf, terwijl de GRZ streeft de revalidant zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan. Welke consequenties hebben deze verschillen voor de organisatie? 

10.35 – 11.05 uur

‘Samen komen we verder in de toekomst’,
Schaalvergroting GRZ en samenwerking met MSR

 

door Ronald Buijs, bestuurder Zorgcirkel en Patricia Esveld, bestuurder Heliomare

De Omring en De Zorgcirkel hebben in 2016 de GRZ-krachten gebundeld met als doel de kwalitatieve ontwikkeling van de geriatrische revalidatie (GRZ) een stevige impuls te geven. De vaart zit er inmiddels goed in. Sinds begin dit jaar is de positionering van deze samenwerking bekend onder de naam GRZPlus. Wat zijn de ambities? Hoe wordt de samenwerking vormgegeven? Recent is GRZPlus ook een samenwerking met Heliomare aangegaan. Waarom is dit een logische stap en wat verwachten partijen dat deze samenwerking voor cliënten oplevert?

11.05 – 11.25 uur

Vragen en plenaire discussie over deze voorgaande thema’s

11.25 – 11.45 uur

Koffie-/theepauze

11.45 – 12.05 uur

‘Ambitie 2025: samenwerken aan de toekomst door verbinden, vertrouwen en vernieuwen’,
Welke GRZ-vraagstukken zullen de komende periode gaan spelen?

 

 

door Petra van Holst-Wormser, algemeen directeur Zorgverzekeraars Nederland

De zorgbehoefte van de persoon is het uitgangspunt van goede zorg. Daarom moeten we de zorg ook echt rondom de persoon organiseren. Te vaak lijken regels, procedures en belangen het vertrekpunt. Het systeem is dan dominant geworden. Maar het kan ook anders. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke opgave voor alle bij de zorg betrokken partijen om dat in praktijk te brengen. Zorgverzekeraars willen daarom samen met hen werken aan vernieuwing van de zorg. Met Ambitie 2025onderstrepen zorgverzekeraars het belang van samenwerking: verbinden, vertrouwen en vernieuwen zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Want de enorme opgave waar de zorg de komende jaren voor staat, maakt goede samenwerking onmisbaar. Wederzijds vertrouwen moet daarbij de basis zijn.

12.05 – 12.25 uur,

‘Toekomstvisie op geriatrische revalidatie en herstel vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar’,
Geriatrische revalidatie in perspectief van integrale zorg aan ouderen die thuis wonen

 

 

 

 

door Daphne Koch, productexpert eerstelijnszorg, Menzis

Hoe zorgen we er met elkaar voor dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Soms is dat tijdelijk niet meer mogelijk en is kortdurende GRZ-opname en -behandeling nodig om daarna weer thuis te kunnen wonen. De doelstellingen in de revalidatie zijn er dus op gericht om na de revalidatieperiode weer duurzaam thuis te kunnen wonen.

12.25 – 12.45 uur

Vragen en plenaire discussie over deze voorgaande thema’s

12.45 – 13.45 uur

Netwerklunch in de Wintertuin

13.45 – 14.00 uur

‘GRZ en ELV: het draait in de toekomst om kwaliteit!’
Waarom bestuurders en specialisten ouderengeneeskunde samen op moeten trekken.

 

door Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter Verenso

In de kortdurende ouderenzorg draait het uiteindelijk altijd om de kwaliteit en de inhoud. De specialist ouderengeneeskunde is per definitie toegerust om, vanuit de vraag van de patiënt, een goede inschatting te maken van de noodzakelijke inzet van de behandeling en zorg. De ‘functie behandeling’ is daarbij vaak onderscheidend in de GRZ en ELV. In deze presentatie wordt het perspectief van de specialist ouderengeneeskunde en zijn/haar behandelteam op de toekomstige ontwikkelingen geschetst. Bestuurder en specialist ouderengeneeskunde moeten daarin samen optrekken. Vanuit de inhoud samen nadenken over de toekomstige ontwikkelingen en de bijbehorende consequenties en randvoorwaarden. 

14.00 – 14.15 uur

‘Hoe geeft de ActiZ-kerngroep Revalidatie & Herstel richting aan de GRZ-toekomst?’

 

door Eliane Thewessen, lid Kerngroep Revalidatie & Herstel ActiZ en bestuurder AxionContinu

Actiz kent sinds 1 januari dit jaar een nieuwe verenigingsstructuur. De structuur gaat uit van vier segmenten: Zorg Thuis, Revalidatie & Herstel, Wonen & Zorg en Jeugd en twee branche brede thema’s: Arbeid en Informatisering. Onder het thema Revalidatie & Herstel (R&H) vallen de zorgvormen GRZ, ELV en AGZ. De kerngroep R&H spant zich samen met het bureau van Actiz in om alle leden in staat te stellen deze zorg kwalitatief zo hoogwaardig mogelijk, onder de best passende randvoorwaarden en met toereikende financiering te kunnen bieden. De ambities van de kerngroep, in het bijzonder gericht op de GRZ, de werkwijze en een aantal belangrijke bespreekpunten zullen de revue passeren.

14.15 – 14.35 uur

Vragen en plenaire discussie over deze voorgaande thema’s

14.35 – 14.55 uur

‘De specialistische ouderenzorg als strategische keuze’,
Over uitkomstmaten, transparantie, VBHC en de wijkkliniek

 

door Ronald Schmidt, bestuurder Cordaan

Het veld van de ouderenzorg is in beweging. De juiste zorg op de juiste plek, vervaging van de grens cure-care en een toenemende zorgvraag met hogere complexiteit. Zorgorganisaties staan voor de strategische keuze of, en zo ja op welke wijze zij op deze ontwikkelingen willen anticiperen. Graag neem ik u mee in de overwegingen die Cordaan heeft gemaakt in de Amsterdamse context, welke inhoudelijke koers we daarbij varen en hoe we die realiseren.

14.55 – 15.15 uur

‘Welke beleidsveranderingen in aanpalende sectoren voor revalidatie en herstel staan op stapel?,
De te verwachten regelgeving en bekostiging door de ogen van de NZa

 

door Thesra Hilte-olde Scheper, medisch adviseur Nederlandse Zorgautoriteit, NZa

Als ‘sluitstuk’ van de hervormingen binnen de langdurige zorg staan er binnen de zorg voor kwetsbare patiënten in de eerste lijn belangrijke beleidsveranderingen op de agenda. Deze veranderingen hebben betrekking op de geriatrische revalidatie, maar ook op de eerstelijnsverblijfbedden, en de subsidieregeling extramurale behandeling. In vogelvlucht schets ik deze veranderingen op landelijke schaal, en belicht welke gevolgen dit kan gaan hebben voor de regelgeving voor diverse zorgaanbieders. Bent u met uw collega’s, die werkzaam zijn in de eerste lijn, er klaar voor om de zorg te leveren voor deze kwetsbare mensen in ons midden?

15.15 – 15.35 uur

Vragen en plenaire discussie over deze voorgaande thema’s

15.35 – 15.50 uur

‘Samenvatting van de dag, conclusies & adviezen’

 

door Marco Wisse, directeur GRZ, Vivium Naarderheem

15.50 – 16.00 uur

Afronding door de dagvoorzitter

Vanaf 16.00 uur

Netwerkborrel in de Wintertuin